Alabalık Tesislerinin Çevre İzin Belgesi Alma Zorunluluğu

29 Nisan 2009 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı: 27214

YÖNETMELİK

 

Çevre ve Orman Bakanlığından:

 

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Birinci BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan faaliyet ve tesisler tarafından 2872 Sayılı Çevre Kanununa göre alınması gereken izin ve lisanslara ilişkin tüm iş ve işlemler ile bu iş ve işlemlere ilişkin yetkili mercilerin, çevre yönetim birimlerinin ve çevre görevlilerinin görev ve sorumlulukları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının, işletmelerin ve işletmecilerin yükümlülüklerini belirlemektir.

 

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 2872 Sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)  Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

b) Çevre izni: Mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve stabilize arıtma çamuru kullanım izinlerini,

c) Çevre izin belgesi: İşletmeler için, hava, su ve toprak gibi alıcı ortamları korumak amacıyla ilgili mevzuat uyarınca verilecek belgeyi,

ç) Çevre izin ve lisans belgesi: Bu Yönetmelik kapsamında verilecek çevre izin ve çevre lisanslarını kapsayan tek bir belgeyi,

d) Çevre lisansı: Atıkların toplanması, geri kazanılması, geri dönüşümü ve bertaraf edilebilmesine ilişkin teknik yeterliliği,

e) Durum raporu: İşletmenin izin veya çevre izin ve lisans sürecinde belirlenen şartlara ilgili mevzuat açısından uyumunu değerlendiren raporu,

f) Emisyon: İşletmelerden, alan ve noktasal kaynaklı katı, sıvı veya gaz haldeki atık maddelerin, titreşimin, ısının veya gürültünün havaya, suya veya toprağa doğrudan veya dolaylı olarak salımını,

g) (Düzeltme, 30 Mayıs 2009 tarih ve 27243 sayılı Resmi Gazete) Geçici faaliyet belgesi: İşletmecinin çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusu yaptığında, faaliyeti esnasında ilgili mevzuata uygun olarak çalıştığını belgelemesi için 7 inci maddenin üçüncü fıkrasına göre belirlenecek süreler için tesise verilen belgeyi,

ğ) İşletme: Tesis ve faaliyetlerin bütününü,

h) İşletmeci: Çevre izin veya çevre izin ve lisans prosedürüne tabi olan faaliyeti veya tesisi işleten ve mülkiyet hakkı, kiralama veya diğer yasal yetkilerle kullanma hakkına sahip, hukuki olarak sorumlu, gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) Tesis: Havaya, suya veya toprağa emisyon veren her bir üniteyi; makineler, aletler veya diğer sabit düzenekleri; üzerinde madde depolanan, boşaltılan, iş yapılan mülkleri,

i)Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması: 21/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliğinin Beşinci Bölümünde düzenlenen, bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru dosyasını ve başvuru dosyasında yer alacak bilgi, belge ve raporları hazırlayan ve/veya hazırlatacak ve Bakanlığa karşı bunların doğruluğundan sorumlu olan, yeterlik belgesi almış olan gerçek veya tüzel kişileri,

j) Yetkili merci: Ek-1 Listesi için Bakanlığın merkez teşkilatını ve Ek-2 Listesi için taşra teşkilatını,

ifade eder.

 

İkİncİ BÖLÜM

         Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler ve Yetkili Merciler

        

Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

 

Çevre iznini veya çevre izin ve lisansını vermeye yetkili merciiler

MADDE 5 - (1) Bu Yönetmelik uyarınca verilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı;

a) Ek-1 listesinde belirtilen işletmeler için Bakanlık,

b) Ek- 2 listesinde belirtilen işletmeler için İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,

tarafından verilir.

(2) Bakanlık, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için geçici faaliyet belgesi, çevre izni ve çevre izin ve lisansı verme yetkisini İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine devredebilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansı e-Başvurusu, Değerlendirilmesi ve Verilmesi

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisansına e-başvuru dosyasının hazırlanması ve sunulması

MADDE 6  - (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisansı başvurusu çevre yönetim birimi, istihdam edilen çevre görevlisi ya da Bakanlıkça yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları tarafından yapılır.

(2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler için çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu elektronik imza ile elektronik ortamda yetkili merciye yapılır.

(3) Bu Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2’sinde belirtilen faaliyet ve tesislerin başvuru dosyalarında Ek-3’te belirtilen bilgi, belge ve raporların sunulması zorunludur.

(4) İzin ve lisansa esas teşkil edecek tüm ölçüm ve analizlerin Bakanlığa veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlara yaptırılması gereklidir.

(5) Başvuru dosyasının yetkili mercilere sunulmasından başvurunun sonuçlanmasına kadar olan tüm süreçler ile bilgi, belge ve raporların doğruluğu, mevzuata uygunluğu ve doğacak hukuki sonuçlar konusunda işletmeci ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması müteselsilen sorumludur.

 

Geçici faaliyet belgesiverilmesi

MADDE 7 - (1) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmeler, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi kapsamında geçici faaliyet belgesi için yetkili merciye, e- başvuru yapar.

(2) 17/7/2008 tarihli ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir kararı verilen işletmeler, izne esas taahhütlerini yerine getirdiklerini başvuru formunda belgelemek zorundadırlar.

(3) Tüm işletmelere, gerekli bilgi, belge ve raporların tamamlanması için yetkili merci tarafından en fazla bir yıl süreli geçici faaliyet belgesi verilebilir.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunun değerlendirilmesi ve belgenin düzenlenmesi

MADDE 8 – (1) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin geçici faaliyet belgesinin geçerlilik süresinin sona ermesinden üç ay öncesine kadar, çevre izin veya çevre izin ve lisansının e-başvuru sürecinin tamamlanması zorunludur.

(2) e-başvuru dosyası yetkili merci tarafından iki ay içerisinde incelenir. Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olmaması ve başvurunun uygun bulunması halinde yetkili merci tarafından, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

(3) Söz konusu e-başvuru dosyasında herhangi bir bilgi, belge ve raporun eksik olması halinde,  yetkili merci eksiklikleri işletmeciye ve hizmet satın alımı yoluyla işlemlerin gerçekleştirilmesi durumunda yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmasına bildirir. Bildirim tarihinden itibaren eksikliklerin on beş gün içinde tamamlanarak yetkili merciye gönderilmesi zorunludur. Eksikliklerin giderilmesi durumunda yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenlenerek işletmeciye verilir.

(4) Bu süre sonunda bilgi, belge ve raporların tamamlanamaması durumunda yetkili merci tarafından 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca işletmeye idari yaptırım uygulanır ve altı aya kadar ek süre verilebilir. Çevre ve insan  sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler süre verilmeksizin durdurulur.

(5) Ek süre verilmemesi veya ek süre sonunda istenilen bilgi, belge ve raporların tamamlanmaması halinde verilmiş olan geçici faaliyet belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti durdurulur.

(6) Bu durumda, işletme Ek-1 listesinde yer alıyor ise Bakanlık geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini işletmenin bulunduğu yerdeki İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne, işletme Ek-2 listesinde yer alıyor ise İl Çevre ve Orman Müdürlüğü geçici faaliyet belgesinin iptal edildiğini Bakanlığa bildirir.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleri

MADDE 9 –(1) İşletmelere Ek-5’te yer alan çevre izin veya Ek-6’da yer alan çevre izin ve lisans belgelerinden biri ve ekleri düzenlenir.

(2) Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin bir nüshası işletmeye verilir. Belgede işletmeye verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansının kapsamı ile eklerinin listesi yer alır.

(3) Belge eklerinde işletmenin tabi olduğu çevre mevzuatının adı ve bu kapsamda uyulması gereken standartlar, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. Ekler, yetkili merci tarafından paraflanır.

(4) Belge kapsamında değişiklik olması halinde önceki belge iptal edilerek yeni belge düzenlenir.

 

Çevre izin ve/veya lisans belgesinin geçerliliği ve yenilenmesi

MADDE 10– (1) İşletmelere verilen çevre izin veya çevre izin ve lisansı, on yıl süre ile geçerlidir.

(2) İşletmede çevre izin veya çevre izin velisans şartlarında değişiklik olmaması durumunda on yıllık süre dolmadan üç ay önce yetkili merciye durum raporu ile belgenin yenilenmesi için başvuruda bulunur. Yetkili merci, başvuruyu uygun bulması halinde yeni çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi düzenler.

(3) Çevre izin veya çevre izin ve lisans şartları değişikliğe uğrayan işletmeler, değişen şartlarla ilgili bilgi, belge ve raporlarla birlikte yetkili merciye müracaat ederler. Yetkili merci çevre izin ve/veya lisans alma sürecini yeniden başlatır.

(4) İşletmenin en az üç yıl süre ile çalışmaması durumunda çevre izin veya çevre izin ve lisansı almak üzere yeniden başvuru yapılır.

(5) İşletmenin sahibinin veya adının değişmesi halinde, yapılan değişiklik işletmeci tarafından değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren üç ay içinde yetkili merciye bildirilir.  İşletmede bu maddenin üçüncü fıkrasındaki değişiklikler yoksa işletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisansı, önceki geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla yeniden düzenlenir.

(6) Faaliyet sahibinin değişmesi durumunda yeni faaliyet sahibinden ayrıca devralınan işletmenin izin veya çevre izin velisans koşullarına uyacağına dair taahhütname istenir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme ve Çevre Danışmanlık Firmalarının Yükümlülükleri

 

Yetkilendirme ve çevre danışmanlık firmalarının nitelikleri

MADDE 11 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayacak çevre danışmanlık firmaları Bakanlıktan yeterlik belgesi almak zorundadır.

(2) Yeterlik Belgesinin verilmesi, çevre danışmanlık firmalarında aranacak şartlar, yeterlik şartlarına uygunluk kontrolü ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir tebliğ ile düzenlenir. 

 

Yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarının yükümlülükleri

MADDE 12 – (1) Çevre izin veya çevre izin ve lisans başvuru sürecinde hizmet verecek yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmaları;

a) Hizmet verdiği işletmenin başvuru dosyasını, gerekli olan bilgi, belge ve raporları eksiksiz olarak hazırlamak/hazırlatmak ve başvuruyu yapmakla,

b) Hazırlanan bilgi, belge ve raporları eksiksiz bir şekilde yerinde inceleme yaparak değerlendirilmesi ve dosya içeriğindeki tüm bilgi, belge ve raporların teknik içeriğinin ilgili mevzuata uygunluğunu ve doğruluğunu sağlamakla,

c) İhtiyaç duyulan tüm bilgi, belge ve raporları öngörülen formatta, zamanında ve eksiksiz olarak temin etmek ve iletmekle,

ç) Hizmet verdiği işletme adına, mahalli idareler ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Bakanlık ile gerekli işlemler hakkında yazışmalar ve görüşmeler yapmakla,

d) Yetkili merci tarafından bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yerinde incelemeler sırasında tesiste en az bir çevre görevlisini hazır bulundurmakla,

e) Hizmet verdiği işletmenin çalışmaları esnasında öğrenilen ticari sır niteliğindeki bilgileri saklı tutmakla,

f) Hizmet alımı sözleşmesi yapılması ve iptali durumunda, hizmet verdiği işletmenin durumundaki değişikliği en geç bir ay içerisinde yetkili merciye bildirmekle,

yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Çevre İznine ve/veya lisansına tabi olmayan işletmeler

MADDE 13 – (1) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer almayan işletmelerin emisyonlarının sınır değerlerin üzerinde olması halinde, yetkili merci, bu işletmelerin de çevre izni almasını ister.

 

Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi

MADDE 14 - (1) Çevre Denetimi Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan işletmeler veya hizmet satın alımı yoluna gidilmişse yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firması işletmenin herhangi bir nedenle bir aydan fazla veya sürekli olarak çalışmaması halinde otuz gün içerisinde yetkili merciye haber vermekle yükümlüdür.

 

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin askıya alınması

MADDE 15 (1) İşletmenin çevre izin veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır.

(2) Uygunsuzluğunun düzeltilmesi için; işletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmesi halinde, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.

(3) İşletme tarafından iş termin planı ve taahhütname verilmemesi,  çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir ve işletmenin faaliyeti, kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz durdurulur.

 

Çevre izin ve/veya lisans belgesi bedeli

MADDE 16 - (1) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır.

(2) Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir.

 

Mevcut izin ve lisansların geçerliliği

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Mevcut işletmeler, bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce ilgili mevzuat kapsamında ayrı ayrı almış oldukları izin veya lisanslarından, bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra geçerliliği ilk bitecek olanın süre bitiş tarihinden en az otuz gün önce bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur.

(2) Çevre izin ve lisansları süresiz olanlar ise, bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde bu Yönetmelik kapsamında çevre izin veya çevre izin ve lisans başvurusunda bulunur. Ancak bu işletmelerden ilk defada ücret alınmaz.

 

Yürürlük

MADDE 17 — (1) Bu Yönetmelik 1/1/2010 tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 — (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ YÜKSEK OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1. Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Endüstrisi

1.1. Ham Petrol çıkarılması:

                1.1.1. Çıkarılan ham petrol miktarı günde 500 tondan fazla ise,

                1.1.2. Kıtasal platformda petrol çıkarılması,

1.2. Doğal gaz çıkarılması, çıkarılan miktar günde 500,000 m³’ten fazla olduğunda,

1.3. 150 ha’dan daha geniş alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür çıkarılması,

1.4. 150 ha’dan daha geniş alanlarda turba çıkarılması,

1.5. Derin sondajlar:

(i) jeotermal sondaj,

(ii) nükleer atık maddelerin depolanması için yapılan sondajlar,

(iii) su sağlama için sondaj.

     Toprağın stabilitesinin araştırılması için yapılan sondajlar hariçtir.

2. Enerji Endüstrisi

2.1. 50 MW ya da daha fazla ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretme tesisleri dahil olmak üzere termik santraller ve diğer yakma tesisleri,

2.2. Petrol ve gaz işleme rafinerileri,

2.3. Kok fırınları,

2.4. Kömür gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

2.5. Nükleer santraller.

3. Metal Üretimi ve İşlenmesi

3.1. Metal cevheri fırınlama veya sinterleme tesisleri (sülfür cevheri dahil),

3.2. 2,5 ton/saat kapasiteli kesintisiz döküm tesislerini de içeren pik demir veya çelik üretimi (birincil ve ikincil ergitme) için entegre tesisler,

3.3. Demir veya çelik işleme tesisleri:

3.3.1. Saatte 20 tondan fazla ham çelik işleyen sıcak haddeleme tesisleri,

3.3.2. Isıl gücün 20 MW’ı aştığı durumda birim gücün 50 kJ’den fazla olduğu şahmerdanlı veya tokmaklı tesisler,

3.3.3. Saatte 2 ton’dan fazla işleme kapasitesi olan demir ve çeliğin eritilmiş metal (çinko, kalay ve diğerleri) ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması,

3.4. Günde 20 ton veya daha fazla üretim kapasiteli olan demir ve çeliğin döküldüğü dökümhaneler,

3.5. Aşağıdaki uygulamalara yönelik tesisler:

3.5.1. Cevherden, konsantreden ya da ikincil hammaddelerden metalürjik, kimyasal veya elektrolitik prosesler ile demir içermeyen ham metal üretim tesisleri,

3.5.2. Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan fazla ya da diğer bütün metaller için günde 20 tondan fazla ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.) alaşımlar dahil demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,

3.6. İşleme tanklarının hacminin 30 m³’den fazla olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler.

4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi

4.1. Asbest ve asbest içeren ürünleri çıkarma, üretme, işleme, dönüşüm tesisleri,

4.2. Günlük kapasitesi 500 tondan fazla olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri,

4.3. Günlük kapasitesi 50 tondan fazla olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,

4.4. Eritme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan cam elyaf dahil, cam üretme tesisleri,

4.5. Ergitme kapasitesi günde 20 tondan fazla olan mineral elyaf üretimi de dahil, mineral madde ergitme tesisleri,

4.6 Üretim kapasitesi günde 75 tondan fazla olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler.

5. Kimya ve Petrokimya Endüstrisi

5.1. Entegre kimya tesisleri, örneğin, çeşitli ünitelerin bitişik ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olduğu, kimyasal dönüştürme proseslerini kullanarak endüstriyel ölçekte üretim yapan tesisler.

5.1.1. Temel organik kimyasalların üretimi:

a) basit hidrokarbonlar (lineer veya döngüsel, doymuş veya doymamış, alifatik veya aromatik),

b) alkoller, aldehitler, ketonler, karboksilik asitler, esterler, asetatlar, peroksitler ve epoksi reçineler gibi oksijen içeren hidrokarbonlar,

c) kükürtlü hidrokarbonlar,

d) aminler, amidler, azotlu, nitritli ve nitratlı bileşikler, nitriller, siyanitler ve iso siyanitler gibi azot içeren hidrokarbonlar,

e) fosfor içeren hidrokarbonlar,

f) halojenik hidrokarbonlar,

g) organometalik bileşikler,

h) temel plastik maddeler (polimerler, sentetik elyaflar ve seluloz bazlı elyaflar);

i) sentetik kauçuk,

j) boya ve pigmentler,

k) yüzey aktif maddeler.

5.1.2. Basit inorganik kimyasalların üretimi:

a) amonyak, klor ya da hidrojen klorür, flor ya da hidrojen florür, karbon oksitler, kükürt bileşikleri, azot oksitler, hidrojen, kükürt di oksit, karbonil klorür gibi gazlar,

b) kromik asit, hidroflorik asit, fosforik asit, nitrik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, oleum ve kükürtlü asitler gibi asitler,

c) amonyum hidroksit, potasyum hidroksit, sodyum hidroksit gibi bazlar,

d) amonyum klorür, sodyum klorit, potasyum klorit, potasyum karbonat, sodyum karbonat, perborat, gümüş nitrat, baryum sülfat gibi tuzlar,

e) ametaller, metal oksitler ya da kalsiyum karpit, bor ve bileşikleri, zırnık, dispeng oksit, silisyum, silisyum karpit gibi diğer inorganik maddeler,

5.1.3. Hammadde aşamasından başlamak suretiyle fosfor, azot ya da potasyum bazlı gübre üretimi (basit bileşik gübreler),

5.1.4. Bitki Koruma Ürünlerinin ve biyositlerin üretimi,

5.1.5. Kimyasal ya da biyolojik prosesler kullanılarak temel farmasötik ürünlerin üretimi (alkaloid tesisler dahildir),

5.2. Patlayıcı üretimi,

5.3. 200.000 ton ya da daha fazla kapasitesi olan petrol, petrol ürünleri, petrokimyasal veya kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolama tesisleri,

6. Kâğıt Endüstrisi

6.1. Keresteden ya da diğer lifli malzemelerden selüloz ve/veya kâğıt hamuru üretim tesisleri,

6.2. Günde 20 tondan fazla üretim kapasitesi olan kâğıt ve karton üretim tesisleri,

7. Atık Yönetimi

7.1. Atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri,

7.2. Ambalaj atığı toplama, ayırma ve geri dönüşüm tesisleri,

7.3. Gemilerin normal faaliyetinden kaynaklanan atıkların toplandığı “Atık Kabul Tesisleri”,

8. Gıda Endüstrisi

8.1. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 tondan fazla olan mezbahaneler,

8.2. Aşağıdakilerden gıda üretmeye ilişkin her türlü işlem ve proses:

8.2.1. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 75 tondan fazla olan hayvansal hammadde (süt dışında),

8.2.2. Günlük nihai ürün üretim kapasitesi 300 tondan fazla (3 aylık ortalama değer bazında) olan bitkisel hammadde,

8.2.3. Tesise giren günlük süt miktarı 200 ton ve daha fazla (yıllık ortalama değer bazında) olan süt ve süt ürünleri üretimi,

8.3. Günlük işlem kapasitesi 10 tondan fazla olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,

8.4. 30 m3/gün ve üstü atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.

9. Diğer Tesisler/Faaliyetler

9.1. Kapasitesi günde 10 tondan fazla olan elyaf veya tekstil ön işlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon gibi işlemler) veya boyama tesisleri,

9.2. Günde nihai ürün kapasitesi 12 tonun üzerinde olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,

9.3. Solvent tüketim kapasitesi saatte 150 kg’dan veya yılda 200 tondan fazla olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,

9.4. Yanma ve grafitleştirme yolu ile karbon ya da elektrografit üretme tesisleri,

9.5. Limanlar (Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları ve yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları hariç),

9.6. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-1’inde yer alan maddeleri üreten, kullanan, depolayan diğer tesisler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER

 

1. Madencilik, Ham Petrol, Doğal Gaz, Kömür ve Turba Çıkarma Faaliyetleri

1.1. Taş ocakları, açık ocak madenciliği ve 150 ha. dan daha küçük alanlarda turba çıkarımı,

1.2. Metalik ve/veya metalik olmayan açık ocak veya yeraltı madenciliği,

1.3. Akarsudan ve denizden mineral çıkarılması,

1.4. Kömür, ham petrol, doğal gaz, cevherler ve bitümlü şist çıkarmak için yerüstü endüstri tesisleri (Ek 1’de bulunmayan faaliyetler),

1.5. Doğal ve yapay taşlar, alçı, kiselgar, magnezit, mineral boya, midye kabuğu, talk, kil, trasın her çeşidini işleyen tesisler ile kromit, çimento klinkeri, cüruf ve molozların kırılması, öğütülmesi, elenmesi için kurulan tesisler,

1.6. Perlit, şist ve kil patlatma tesisleri,

1.7. Kömür ve/veya cevher hazırlama ve/veya zenginleştirme tesisleri,

1.8. 25-150 ha arasındaki alanlarda açık ocak madenciliği ile kömür çıkarılması

2. Enerji Endüstrisi

2.1. Termik santraller ve diğer yakma tesisleri, 1 MW’tan fazla 50 MW’a eşit ya da daha düşük ısıl gücü olan elektrik, ısı, buhar ya da sıcak su üretim tesisleri dahildir,

2.2. 100 m3 ten fazla tank kapasitesi olan yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı gaz depolayan tesisler,

2.3. Fosil yakıtların yerüstü depoları,

2.4. Kömür ve linyitin endüstriyel briketlenmesi,

2.5. Kapasitesi saatte 1 tonun üzerinde olan kömür öğütme ve kurutma tesisleri,

2.6. Katran, katran ürünleri, katran suyu ve gazı işleme ve damıtma tesisleri,

2.7. Bitümlü şist gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri,

3. Metallerin Üretimi ve İşlenmesi

3.1. 2,5 ton/saat ten düşük kapasiteli sürekli döküm dahil birincil ve ikincil eritme ile pik demir ya da çelik üretim tesisleri ve 5 ton ya da daha fazla vakum eritme kapasitesi olan tesisler,

3.2. Demir ve çelik işleme tesisleri:

3.2.1. Günde 3 tondan daha fazla kapasitesi olan sıcak haddeleme tesisleri, (saatte 20 tondan az kapasiteli ham çeliğin sıcak haddelendiği tesisler hariçtir),

3.2.2. Günde 5 tondan fazla kapasitesi olan demir ve çelik soğuk haddeleme tesisleri,

3.2.3. Günde 2 tondan fazla kapasitesi olan demir dışı metallerin sıcak ya da soğuk haddelendiği tesisler,

3.2.4. Isıl gücü 2-20 MW arasında olan ve birim gücü 50 kJ ya da daha az olan tokmaklama tesisleri,

3.2.5. Her seferinde 10 kg ve üzerinde patlayıcı madde kullanılarak detonasyonla biçimlendirme veya metal kaplama işlemlerinin yapıldığı tesisler,

       3.2.6. Anma gücü 100 kW ve üzerinde değirmenlerle hurda parçalayan tesisler,

3.3. Aşağıdaki makinelerin üretildiği, tamirinin yapıldığı tesisler:

·       Kazanlar,

·       Hacmi 5 m3 ve üzerinde olan metal saçtan yapılmış konteynerler,

·       Taban alanı 7 m2 ve üzerinde olan konteynerler.

3.4. Sıcak biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz boru ve kaynaklı boru üreten tesisler,

3.5. Soğuk biçimlendirme metoduyla üretilen çelik dikişsiz ve kaynaklı boru üreten tesisler,

3.6. Saatte 2 ton ve daha az işleme kapasiteli demir ve çeliğin ergitilmiş metal ile koruyucu yüzey kaplama uygulaması yapan tesisler,

3.7. Günde 20 tondan az üretim kapasitesi olan demirli metal dökümhaneleri,

3.8. Kurşun ve kadmiyum için günde 4 tondan az ya da diğer bütün metaller için günde 500 kg – 20 ton arası ergitme kapasiteli geri kazanılmış ürünleri de içeren (rafine etme, döküm vb.), değerli metaller hariç demir içermeyen metal ergitme ve/veya bileşiklerinin imali tesisleri,

3.9. İşleme tanklarının hacminin 30 m³ ya da daha az olduğu, elektrolitik veya kimyasal bir proses kullanılarak metal ve plastik maddelerin yüzey işlemesinin yapıldığı tesisler,

3.10. Püskürtmeli maddelerle demir-çelik yapı konstrüksiyonları, çelik konstrüksiyonlar ve sac parçaları yüzeylerinin muamele edildiği ve taşlama veya zımparalama tesisleri. (Kapalı devre çalışan püskürtme maddesinin devrede kaldığı tesisler hariçtir),

3.11. Kurşunlu akümülatör ile endüstriyel akümülatör hücreleri baterya ve pil vb üreten tesisler,

3.12. Tokmaklama metodu ile metal tozu üreten tesisler ve diğer metal tozu ve pastaları üreten tesisler,

3.13. Motorlu taşıt üretimi ve montajı ve motorlu taşıtların motorlarının üretimi,

3.14. Gemi, yat inşa ve bakım onarım tersaneleri,

3.15. Uçak yapım ve bakım tesisleri,

3.16. Demiryolu ekipmanı üretimi,

3.17. Patlayıcılar ile baskı yapılması,

3.18. Metallerin sırlama, emaye ve/veya mineleme işleminin yapıldığı tesisler,

3.19. Metallerin asit veya baz ile işlem gördüğü tesisler,

3.20. Demir dışı metal oksit (alüminyum oksit ve çinko oksit gibi) üretim tesisleri (kapasite A veya B),

3.21. Seri makine imalatı, elektrik makineleri ve yedek parça üretimi.

4. Mineral, İnşaat Malzemeleri Endüstrisi

4.1. Günlük kapasitesi 500 ton ve daha az olan döner fırınlarda çimento klinkeri üretme tesisleri,

4.2. Çimento öğütme veya paketleme tesisleri,

4.3. Günlük kapasitesi 50 ton ve daha az olan döner fırınlarda ya da diğer fırınlarda kireç üretme tesisleri,

4.4. Kireç öğütme, söndürme veya paketleme tesisleri,

4.5. Eritme kapasitesi günde 20 ton ve daha az olan cam elyafı dahil, cam üretme tesisleri,

4.6. Cam ve cam ürünlerini asitlerle parlatan veya matlaştıran tesisler,

4.7. Boksit, dolomit, alçı, kiselgar, magnezit, kuvarzit ve şamot gibi maddelerin pişirildiği ve/veya ergitildiği tesisler,

4.8. Günlük 20 ton ve daha az ergitme kapasiteli olan mineral elyaf üretim tesisleri,

4.9. Üretim kapasitesi günde 75 ton ve daha az olan çatı kiremiti, tuğla, refrakter tuğla kiremit, fayans ve porselen gibi seramik ürünlerinin ısıl işlemle elde edildiği tesisler,

4.10. Gazlı beton blokları ve buhar basıncı altında kum-kireç briketi veya elyaflı çimento levhaların üretildiği tesisler,

4.11. Üretim kapasitesi 10 m3/saat ve üzerinde olan, çimento kullanarak beton, harç veya yol malzemesi üreten tesisler; malzemelerin sadece kuru oldukları zaman karıştırıldıkları yerler dahil,

4.12. Üretim kapasitesi 5 ton/saat ve üzerinde olan, çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanarak, sıkıştırma darbe, sarsma ve titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler,

4.13. Yol malzemesi hazırlayan tesislerle, katran eritme ve püskürtme tesisleri dahil mineral malzemeli bitüm veya katran karışımlarını eriten ve üreten tesisler,

5. Kimya Endüstrisi

5.1. Kimyasalların ve ara ürünlerin işlenmesi (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),

5.2. Boya, vernik, cila, elastomer ve peroksit üretim tesisleri (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),

5.3. Kapasitesi 1.000 ton ile 200.000 ton arasında petrol, petrokimyasal ve kimyasal ürünlerin dolum ve/veya depolandığı tesisler (Ek-1’de bulunmayan faaliyetler),

5.4. Petrol ürünlerinin (fuel-oil, motorin, nafta, benzin vb.) veya mineral yağlar, sıvı mineral yağı ürünlerinin depolandığı 1.000 ton’un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,

5.5. Diğer maddelerden kazanılan metanolün depolandığı 5.000 ton’un üzerinde depolama tank kapasitesi olan tesisler,

5.6. Akrilonitrilin depolandığı ve depolama kapasitesinin 350 ton’un üstünde olduğu tesisler,

5.7. Klorun depolandığı ve depolama kapasitesinin 10 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.8. Kükürtdioksitin depolandığı ve depolama kapasitesinin 20 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.9. Sıvı oksijenin depolandığı ve depolama kapasitesinin 200 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.10. Amonyumnitrat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 500 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.11. Sodyumklorat’ın depolandığı ve depolama kapasitesinin 25 ton’un üzerinde olduğu tesisler,

5.12. 5 ton veya daha fazla Bitki Koruma Ürününün depolandığı tesisler,

5.13. Sabun üretilen tesisler. (Kapasite ≥ 1 ton/gün),

5.14. Kauçuk, kükürt veya karbon kullanılarak vulkanize lastik üreten tesisler,

5.15. Kükürt üretimi tesisleri,

5.16. Yağlayıcı maddeler, gres metal yağları benzeri yağlama sıvılarının üretildiği tesisler,

5.17. Kimyasal maddelerin geri kazanımı için tesisler,

5.18. Zifir üretimi tesisleri,

5.19. Saatte 1 ton veya daha fazla kapasiteya sahip organik çözücülerin damıtma ile yeniden işlendiği tesisler,

5.20 Günde 1 ton veya daha fazla kapasiteye sahip doğal reçine eritme tesisleri,

5.21. Patlayıcı maddelerin depolanması, bertarafı ve geri kazanımına dair tesisler (cephanelerin veya diğer patlayıcıların yüklendiği veya patlatıldığı tesisler buna tabidir, kibrit üretimi ise kapsam dışındadır),

5.22. Bitki Koruma Ürünleri ile bunlarda kullanılan etkin maddelerin öğütüldüğü, mekanik olarak, karıştırıldığı, paketlendiği ve boşaltıldığı ve yeniden paketlendiği tesisler.

6. Ağaç ve kağıt endüstrisi

6.1. Günlük 20 ton ve altı üretim kapasitesine sahip kâğıt ve karton üretim tesisleri,

6.2. Tahrik gücü 100 kW’ın üzerinde olan ağaç işleme, ağaç kaplama üretimi ve kereste fabrikaları, mobilya fabrikaları ve ağaç parke üretim fabrikaları,

6.3. Aylık kapasitesi 30 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinden sunta üreten tesisler,

6.4. Aylık kapasitesi 1000 m3 veya daha fazla olan ağaç ve ağaç ürünlerinin doğrandığı tesisler.

7. Atık Yönetimi

7.1. Tehlikeli atık geçici depolama tesisleri,

7.2. Tehlikeli atık taşıma firmaları.

8. Gıda Endüstrisi

8.1. Günlük nihai üretim kapasitesi 300 tondan daha az olan katı bitkisel yağ (üç aylık ortalama değer bazında), ve günlük nihai üretim kapasitesi 75 tondan daha az olan katı hayvansal yağ üreten tesisler,

8.2. Bitkisel ve hayvansal ürünlerin nihai paketlendiği tesisler,

8.3. Günlük süt alımı 10 ile 200 ton arasında olan (yıllık ortalama değer bazında) süt ve süt ürünleri tesisleri,

8.4. Yıllık kapasitesi 1000 m3 ve üzeri olan suma veya malt üretimi tesisleri ve/veya alkollü içeceklerin üretildiği tesisler,

8.5. Kapasitesi 5 ton/gün ve üzeri şekerleme ve şurup üretim tesisleri,

8.6. Alkolsüz içecekler üretim tesisleri,

8.7. Günlük hayvansal karkas kapasitesi 50 ton ve daha düşük olan mezbahaneler (Ek 1’de yer almayan tesisler),

8.8. Günlük kapasitesi 5000 adedin üzerinde olan kanatlı hayvan kesim tesisleri,

8.9. Haftalık işleme kapasitesi 200 kg’ın üzerinde olan hayvansal yağların ergitildiği tesisler,

8.10. Günlük kapasitesi 10 ton ve daha düşük olan hayvan kesimi yan ürünleri ve artığı işleme vb. tesisler,

8.11. Hayvan artıkları ve hayvansal atıkların depolandığı tesisler,

8.12. Tabaklanmamış hayvan derilerinin kurutulduğu, tuzlandığı ve/veya depolandığı tesisler.

          Aşağıdakiler kapsam dışındadır;

·       Lokantalar, kantinler, hastaneler vb işletmeler,

·       Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,

8.13. Aşağıdaki gıda ürünlerinin üretimine yönelik her türlü işlem ve prosesler:

8.13.1. Günlük 75 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (süt hariç) hayvansal hammaddeler,

8.13.2. Günlük 300 tonu aşmayan nihai üretim kapasitesine sahip (üç aylık ortalama değer bazında) bitkisel hammaddeler,

Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

·   Restorant, kantin, hastane ve benzeri tesislerin mutfakları,

·   Haftalık 8000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,

·   Haftalık et ve balık tütsüleme kapasitesi 1000 kg’ın altında olan tütsüleme tesisleri,

·   11 Eylül 2000 tarih ve 24167 sayılı Et Üretim Tesislerinin Kurulması, Açılması, Çalıştırılması ve Denetim Usul ve Prensipleri Hakkındaki Yönetmeliği’nde verilen değerlerin altında kapasitesi olan bağırsak ve işkembe temizleme tesisleri,

·   Günlük kapasitesi 100 tonun altında olan tahıl ve gıda öğütme tesisleri,

·   Kapasite raporuna göre, günlük 1 tonun altında kahve veya 10 tonun altında kahveyle ikame edilebilen ürünler, tahıl, kakao veya fındık vb kavurma veya öğütme tesisleri,

8.14. İşlenmemiş kemik ve işlenmiş hayvan derisi ve kılı depolama tesisleri.

  Aşağıdaki tesisler kapsam dışındadır:

·       Haftalık 4000 kg’ın altında et işleme kapasitesi olan kasaplar,

·       11 Eylül 2000 tarih ve 24167 sayılı Et Üretim Tesislerinin Kurulması, Açılması, Çalıştırılması ve Denetim Usul ve Prensipleri Hakkındaki Yönetmeliği’nde belirtilmeyen tesisler,

8.15. Balık veya kemik unu üretim ve/veya depolama tesisleri,

8.16. Balık yağı fabrikaları,

8.17. 30 m3/gün altı atıksu oluşturan zeytin işletmeleri.

8.18. Çay fabrikaları.

9. Tarım ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Tesisleri

9.1. Toplu hayvancılık faaliyetleri:

9.1.1 Kapasitesi 500 ve üzeri büyükbaş ile 1000 ve üzeri küçükbaş hayvancılık tesisleri,

9.1.2. Aşağıdaki kapasiteye sahip kanatlı tesisleri:

·   20.000-40.000 kapasiteye sahip piliç tesisleri,

·   20.000-40.000 kapasiteye sahip tavuk tesisleri.

9.2. Yer kapasitesi aşağıdaki sayıdan fazla olan toplu domuz yetiştiriciliğinin yapıldığı tesisler,

9.2.1. Kapasitesi 750 üzeri anaç domuz tesisleri,

9.2.2. 30 kg.’ın üstünde canlı ağırlığında domuz üretimi için 2000 üzeri kapasiteye sahip domuz tesisleri,

9.3. En az aşağıda belirtilen ve üzeri kapasitelere sahip toplu kümes hayvancılığının yapıldığı tesisler,

9.3.1. 40.000 ve üzeri kapasiteye sahip piliç üretim tesisleri,

9.3.2. 40.000 ve üzeri kapasiteye sahip tavuk üretim tesisleri,

9.4. Balık ve/veya su ürünleri çiftlikleri,

10. Diğer Tesisler

10.1. Günlük işlem kapasitesi 10 ton ve altında elyaf veya tekstil önişlem (yıkama, ağartma, terbiye ve merserizasyon benzeri işlemler) veya boyama tesisleri,

10.2. Günlük nihai ürün kapasitesi 12 ton ve altında olan hayvan derisi ve postu tabaklama ve/veya deri mamulleri işleme tesisleri,

10.3. Solvent tüketim kapasitesi saatte 25 kg ile 150 kg arasında veya yılda 200 tondan az olan, organik solvent kullanılarak malzeme, nesne ve ürünlerin yüzey işlemlerinin yapıldığı tesisler; örn. apreleme, baskı, kaplama, yağ giderme, su geçirmez hale getirme, boyutlandırma, boyama, temizleme ya da emprenye etme faaliyetleri,

10.4. Üretim kapasitesi 25 ton/saat ve üzerinde olan hava sıvılaştırma tesisleri,

10.5. Motorlu taşıtlar için sürekli yarış ve test parkurları,

10.6. Kentsel ve/veya evsel nitelikli atık su arıtma tesisleri,

10.7. Hurdaların veya kullanılmış taşıtların veya hurda taşıtların depolama alanları ve/veya işlem tesisleri,

10.8. 3.000 KW veya üzerindeki anma güçlü jet motorlar ve gaz türbinleri için test merkezleri veya bu güçlerde motor ve gaz türbinlerinin bulunduğu test standartları,

10.9. Yapay mineral elyafın üretildiği tesisler,

10.10. Sigara fabrikaları,

10.11. Cam elyaf, mineral elyaflar veya profil ve tabaka biçimindeki malzemelerin organik solvent kullanılmadan kimyasal tabaka ile kaplandığı emprenye edildiği, doyurulduğu ve kurutulduğu tesisler,

10.12. Bant biçimindeki malzemeleri plastik maddelerle kaplayan tesisler ile plastik maddeler, yumuşatıcılar, okside ve beziryağı veya diğer maddelerden meydana gelen karışımları kurutan tesisler,

10.13. Tellerin fenol ve kresol reçinelerle ya da diğer organik maddelerle (organik solvent kullanımı haricinde) yalıtıldığı tesisler,

10.14. Üretim kapasitesi 500 kg/saat ve üzerinde olan stiren katkılı veya aminli epoksi reçineli sıvı veya doymamış poliester reçinelerinin işlendiği tesisler,

10.15. Isıl işlem yoluyla furan, üre fenolü resorsin maddeleri veya ksilen reçinesi gibi aminoplast veya fenolformaldehidplastların kullanımı ile madde üretilen tesisler (ana girdi maddeleri 10 kg/saat ve üzerinde olan tesisler),

10.16. Poliüretan biçimlendirme maddeleri veya poliüretan köpüğü ile maddeler içerisinde boşluk oluşturma çalışmaları yapan tesisler (ana girdi maddelerinin 200 kg/saat ve üzerindeki tesisler dahil olup, termoplastik poliüretan kullanan tesisler),

10.17. Kuru durumda olan tozlanabilen yığma maddelerin, damperli araçlar ve devirmeli depolar, kepçeler ve teknik araç ve gereçlerle doldurulup boşaltıldığı açık veya tam kapalı olmayan depolama tesisleri (200 ton/gün ve üzerinde madde aktarılan tesisler dahil olup, hafriyat çalışmaları hariçtir),

10.18. Asbest kullanılmaması koşulu ile fenol veya diğer plastik reçineli bağlayıcı maddelerin kullanılması suretiyle balata üreten tesisler,

10.19. Organik bağlayıcı maddeler kullanılarak yapay zımpara plakaları, parçaları, zımpara kağıtları veya dokularının üretildiği tesisler,

10.20. Elastomer bazlı ürünlerin üretimi ve muamelesi,

10.21. Hayvan dışkısı kurutma tesisleri,

10.22. Tuz işletmeleri,

10.23. Biyodizel üretim tesisleri,

10.24. Kayak merkezleri, kablolu otomobiller ve entegre tesisler,

10.25. Karasularımızda tarifeli seferler yapan gemilerin yolcu almak için yanaştığı limanlar, balıkçı barınakları, yat yanaşma kapasitesi elli yatın altında olan marinalar-yat limanları,

10.26. Kentlerin dışında yer alan tatil köyleri ve otel kompleksleri ve entegre tesisleri,

10.27. Kalıcı kamp ve karavan alanları,

10.28. Tema parkları,

10.29. Endüstriyel nitelikli diğer atık sular (sulu baca gazı arıtım sistemi kullanan tesisler, tutkal ve zamk üretim tesisleri, benzin istasyonları, içmesuyu filtrelerinin geri yıkama suları, su yumuşatma, demineralizasyon, rejenerasyon, aktif karbon, yıkama tesisleri, soğutma suyu ve benzeri tesisleri),

10.30. Karışık Endüstriler (OSB ve sektör belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler),

10.31. Asfalt üretim tesisler,

10.32. Hastane ve sağlık kuruluşları (yatak kapasitesi 20 ve üzeri olanlar),

10.33. Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği Ek-2’sinde yer alan maddeleri içeren diğer tesisler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-3. BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

 

 

 

 

Ek-1

Ek-2

 

 

 

Y

M

Y

M

1.        

 

Başvuru Formu (Ek-4),

X

X

X

X

2.        

 

Çevre Düzeni Planı veya Nazım İmar Planı veya Uygulama İmar Planı

X

X

X

X

3.        

 

Tesis etki alanı için tesisin çevresinde yer alan sanayi, yerleşim yerleri, su kaynakları, orman ve tarım alanları ile ilgili bilgiler (inceleme alanı çapı en az 2 km olmalıdır)

X

X

X

X

4.        

 

Tesis alanındaki birimlerin arazi yerleşim planları ile ünitelerin yerleşim planları (emisyon kaynakları işaretlenecek)

X

X

X

X

5.        

 

Ayrıntılı iş akış şeması ve proses özeti

X

X

X

X

6.        

 

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni

X

 

 

 

7.        

 

Yapı Kullanma İzni (12/10/2004 den sonraki tesisler için)

X

X

X

X

8.        

 

ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Durumunu Gösterir Belge ve yeni kurulacak tesisler için ÇED Raporu ve /veya proje tanıtım dosyası

X

X

X

X

9.        

*

Kanal sistemine deşarj yapan işletmeler için Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsatı ve/veya Atık Su Kanal Bağlantı Belgesi

X

X

X

X

10.     

*

Atıksu arıtma tesisi ve/veya derin deniz deşarjı proje onayı belgesi ya da muaf olduğuna dair belge

X

X

X

X

11.     

 

Kapasite Raporu ve Ticaret Sicili Gazetesi

X

X

X

X

12.     

 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı

 

X

 

X

13.     

 

Atık Yönetim Planları, Atık Kabul Tesisi Proje Raporu (limanlar için), Kıyı Tesisleri için onaylı Acil Müdahale Planları

X

X

X

X

14.     

 

Emisyon ölçümleri ve analiz raporları (katı, sıvı ve gaz haldeki maddeler ve tehlikeli maddeler ile gürültü için ayrı ayrı ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen tüm bilgileri içerecek şekilde verilecektir)

X

X

X

X

15.     

 

Lisanslar için teknik yeterlilik raporu

X

X

X

X

16.     

 

Döner sermaye İşletmesi tarafından başvurunun değerlendirilmesi için belirlenmiş bedelin ödendiğini gösterir banka dekontu

X

X

X

X

17.     

 

Diğer bilgi ve belgeler

X

X

X

X

 

 

 

 

Y: Yeni tesis

M: Mevcut tesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-4. BAŞVURU FORMU

 

1.

Tesisin/Faaliyetin Adı

:

 

 

2.

Tesisin/Faaliyetin Adresi

:

 

 

Tel:

Faks:

Web ve e-posta:

 

3.

İli

:

 

 

4.

İlçesi

:

 

 

5.

Ada Parsel Ve Pafta Numarası

:

 

 

6.

Koordinat Bilgileri

:

Enlem:

Boylam:

 

7.

Vergi Dairesi ve Numarası

:

 

 

8.

SSK İş Yeri Ve Sicil No

:

 

 

9.

Ticaret/Sanayi Odası No

:

 

 

10.

Tesis Sahibinin/Yetkilisinin TC Kimlik Numarası

 

:

 

 

10.

Tesisin/Faaliyetin

A. Toplam Alanı (m2):

B. İşgal Ettiği Alan (m2):

C. Kapasitesi:

Ç. Vardiya Sayısı:

D. Çalışan Kişi Sayısı:

E. Günde Ortalama Çalışma Süresi (Saat):

F. Çalışma Şekli:

         Sürekli

         Kesikli

G. Sağlık Koruma Bandı (m):

11.

Tesisin/Faaliyetin Kurulu Olduğu Bölge

 Sanayi Bölgesi

 Yerleşim Alanı

 Gürültüye Duyarlı Bölge (Hastane, Okul vb.)

 Mücavir Alan Sınırları İçinde

 Mücavir Alan Sınırları Dışında

 Korunan Alan (Koruma Statüsü Mevzuatla Belirlenmiş Alan)

 Organize Sanayi Bölgesi

 İhtisas Sanayi Bölgesi

 Diğer (belirtiniz) …………..................………………

12.

ÇED Yönetmeliği Kapsamında Alınmış İzinler

:

 ÇED Olumlu Kararı

 ÇED Gerekli Değildir Kararı

 ÇED Kapsamı Dışında

 

 

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu beyan eder, gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

Yetkilinin Adı ve Soyadı                İmza                           Kaşe                          Tarih

 

 

 

 

 

EKLER:

EK: Başvuru belgeleri

 

 

 

 

 

 


Ek-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Üyelerimiz
Birlik Üyelerimiz
Birlik Başkanı
Birlik Başkanının Mesajı
E-Posta Listesi
E-bülten servisimize katılarak, güncel duyuru ve haberlerin e-posta adresinize gelmesini sağlayın.
Anket
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının balıkçılığa vermiş olduğu destekleri yeterli buluyormusunuz?
Evet
Hayır
Anket sonucu
İletişim Bilgileri
Malatya İli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği
Telefon: 04222383867-05057745256
Fax: 04222383867
Adres: Çevre Yolu MATİM İş Merkezi A Blok Kat:7 No:37 MALATYA
E-mail: malalyetbir@malatyaalabalikbir.com
© 2016 Malatya İli Alabalık Yetiştiricileri Üretici Birliği All rights reserved.  http://www.globalwebsitesi.com